ඉදිරි දීර්ග සති අන්තයේ දී, CAL Unit Trust සදහා අයොජයන කරන ආකාරය සහා පහත සේවාවන් CAL Online තුලින් සිදුකරන්නා ආකාරය සරලව දැනගනිමිට පහත ලින්ක් එක වෙත පිවිසෙන්න.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkwHegyUV7uK18IqgRMzxq1sVRAW7xnUf

•  මුදල් ආයෝජනය කරන්නේ කෙසේද?
•  මුදල් ආපසු ලබාගන්නේ කෙසේද?
•  Fund Flip එකක් යනු කුමක්ද සහ එය කරගන්නා ආකාරය.