පොලී අනුපාත අඩුවීම සහ වර්ථමානයේ පවතින වෙලඳපොල තත්වයන් සමග 2024 සඳහා ආයෝජන සැලසුම් කරගන්නේ කෙසේද.

වැඩි විස්තර සඳහා +94 11 760 25 25 අමතන්න හෝ https://cal.lk/unittrust/si/ වෙත පිවිසෙන්න.

https://cal.lk/unittrust/calculator/ මගින් අපගේ නවතම පොලී අනුපාතයන් දැන ගත හැක.

අයෝජනය සඳහා වැඩි විස්තර Video එකක් – https://www.youtube.com/watch?v=1RoX182K_zk&t=4s

ඔබගේ පුද්ගලික මූල්‍ය කරමනාකරණය පිලිබද මාර්ගෝපදෙශනය – SINHALA WEBINAR – https://www.youtube.com/watch?v=TY6iMeZIexg&t=202s

Investing in 2024 | CAL Webinar on Unit Trust Funds, Treasuries, and Equities – https://youtu.be/zhLWm03VO0o

නව ගිනුමක් විවෘත කර ගැනිම සදහා http://calonline.lk/ වෙත පිවිස අපගේ ඩිජිටල් අයදුම්පත යොමු කරන්න.