ඔව්. ඔබට එසේ කළ හැක. ඔබ විසින් කළ යුත්තේ නාමයෝජනා ආකෘති පත්‍රය පුරවා එය අපගේ CAL ප්‍රධාන කාර්යාලයට භාර දීම පමණි.