ස්වයං-වෙළඳාම් ගිණුම් (self-trading ) සඳහා Margin පහසුකම නොමැත. උපදේශන සේවාව ලබාගෙන ඇති ගනුදෙනුකරුවන්ට පහසුකම ලබාගැනීම සඳහා ඔබගේ ගනුදෙනු උපදේශක මහතා  හා  සම්බන්දවන්න.