පහත ලින්ක් එක වෙත පිවිසීම මගින් ඔබට Atrad Web Application, Atrad Desktop Application සහ Atrad Mobile App මත Buying Power පරීක්ෂා කරන්නේ කෙසේ දැයි දැන ගැනීමට හැක.

https://cal.lk/wp-content/uploads/2023/07/ATRAD_CAL.pdf?utm_source=SendGrid&utm_medium=Email&utm_campaign=SendGrid+Email&utm_term=Marketing