ඔව්. බද්ධ ගිණුමක් සඳහා කරුණාකර අමුණා ඇති Unit Trust Onboarding ලේඛනවල මෘදු පිටපත් පිරික්සන්න.

මුල් අයදුම්කරු සහ බද්ධ අයදුම්කරු බද්ධ බැංකු ගිණුමට අදාළ විස්තර පිරවිය යුතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න. අපට පහත දැක්වෙන මූලාශ්‍ර ලේඛනද අවශ්‍ය වනු ඇත:-

  • මුල් අයදුම්කරුගේ ජාතික හැඳුනුම්පතේ පැහැදිලි පිටපතක් (ඉදිරිපස සහ පසුපස) සහ බිල්පත් සාක්ෂි (ජාතික හැඳුනුම්පතෙහි දැක්වෙන ලිපිනය වෙනස් වන්නේ නම් පමණි)
  • බද්ධ අයදුම්කරුගේ ජාතික හැඳුනුම්පතේ පැහැදිලි පිටපතක් (ඉදිරිපස සහ පසුපස) සහ බිල්පත් සාක්ෂි (ජාතික හැඳුනුම්පතෙහි දැක්වෙන ලිපිනය වෙනස් වන්නේ නම් පමණි)
  • ජාතික හැඳුනුම්පත නොමැති උප්පැන්න සහතිකය පමණක් ඇති බාල වයස්කරුවකු නම්, පැහැදිලි විස්තර (බැංකුව, ශාඛාව, ගිණුම් අංකය) සහිත බැංකු ගිණුම් ප්‍රකාශය – ඉහත සඳහන් කළ පරිදි එය මුල් අයදුම්කරු සහ බද්ධ අයදුම්කරු සතු බද්ධ බැංකු ගිණුමක් විය යුතුය.