ඔව්. ඔබට එසේ කළ හැක. ආයතනික ගිණුමක් සඳහා කරුණාකර අමුණා ඇති Unit Trust Onboarding ලේඛනවල මෘදු පිටපත් පිරික්සන්න.

 **අවම ශේෂයක් පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය නොවන බැවින්, මතුවට අනවශ්‍ය ලේඛන කටයුතු වලක්වා ගැනීම සඳහා සියලුම අරමුදල් ඉදිරියේ හරි ලකුණ යොදන මෙන් අපි යෝජනා කරමු. සම්පූර්ණයෙන්ම එය ඔබට භාරයි.

***10% ට වඩා වැඩි කොටස් පොලියක් ඇති සැබෑ පුද්ගලයින් දක්වා දත්ත පිරික්සා බැලිය යුතු වේ. ආයතනික සේවාදායකයා වෙනත් ආයතනයක් (ලියාපදිංචි සමාගමක්) සතු වේ නම්, පරිපාලක සමාගමේ 15 ආකෘතිය සහ 10% ට වඩා වැඩි කොටස් පොලිය ඇති සැබෑ පුද්ගලයින් අපට අවශ්‍ය වනු ඇත.