ඔබට පහත බැංකු ගිණුම් වෙත මුදල් මාරුකීරිම් සිදුකළ හැක.

බැංකු ගිණුමේ නමජංගම ගිණුම් අංකය
Capital Alliance High Yield Fund0043315000
Capital Alliance Quantitative Equity Fund0043315003
Capital Alliance Gilt Fund0043315005
Capital Alliance Investment Grade Fund0043315006
Capital Alliance Income Fund0044255000

ගිණුම් විස්තර

ප්‍රතිලාභී බැංකුවඩොයිෂ් බැංකුව
බැංකුවේ කේතය7205
ශාඛා කේතය001
Swift කේතයDEUTLKLXXXX

ඔබ කොමර්ෂල් බැංකුවේ, නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුවේ හෝ සෙලාන් බැංකුවේ ගණුදෙණුකරුවකු නම්, ඔබට පහසුවෙන් අප වෙත මුදල් එවීමට ඔබගේ මාර්ගගත බැංකු පහසුකම භාවිතා කළ හැක – සබැඳිය සඳහා https://cal.lk/portal-user-guide/capital-alliance-investments/

අපගේ භාරකාර බැංකුව වන ඩොයිෂ් බැංකුව වෙත මුදල් එවීම කාලීනව ඒකක සකස්කිරීම සඳහා සැමවිටම උචිත බව සලකන්න.