ඔබට පහත බැංකු ගිණුම් වෙත මුදල් මාරුකීරිම් සිදුකළ හැක.

Bank: Deutsche Bank [Code – 7205, SWIFT DEUTLKLXXXX]

Branch Code – 001 [Head Office]

බැංකු ගිණුමේ නමජංගම ගිණුම් අංකය
CAL Fixed Income Opportunities Fund0043315008
Capital Alliance Investment Grade Fund0043315006
Capital Alliance Quantitative Equity Fund0043315003
Capital Alliance Income Fund0044255000
Capital Alliance High Yield Fund0043315000

කරුණාකර ඉටු කරන්න;
රුපියල් මිලියන 5ට අඩු ආයෝජන වටිනාකමක් සඳහා SLIP හුවමාරුව
රුපියල් මිලියන 5 ට වැඩි ආයෝජන වටිනාකමක් සඳහා RTGS මාරු කිරීම

රුපියල් මිලියන 5 ට අඩු CEFT/මාර්ගගත මාරුවීම් සඳහා එකතු කිරීමේ බැංකු ගිණුම් දෙකක් ද ක්‍රියාත්මක කරන්නෙමු.

Account NameCapital Alliance Investments Limited
Account number0242120259411030026049
BankNations Trust BankCommercial Bank
BranchNawam MawathaForeign Branch (003)
අරමුදල් මාරු කිරීමේදී ඔබ සේවාලාභී කේතය සහ/හෝ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ප්‍රතිලාභී ප්‍රකාශ ක්ෂේත්‍රයේ ඇතුළත් කර තහවුරු කිරීම PDF හෝ තිර රුවක් ලෙස සුරැකීමට අවශ්‍ය වේ.

ඔබ කොමර්ෂල් බැංකුවේ, නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුවේ හෝ සෙලාන් බැංකුවේ ගණුදෙණුකරුවකු නම්, ඔබට පහසුවෙන් අප වෙත මුදල් එවීමට ඔබගේ මාර්ගගත බැංකු පහසුකම භාවිතා කළ හැක – සබැඳිය සඳහා https://cal.lk/portal-user-guide/capital-alliance-investments/

අපගේ භාරකාර බැංකුව වන ඩොයිෂ් බැංකුව වෙත මුදල් එවීම කාලීනව ඒකක සකස්කිරීම සඳහා සැමවිටම උචිත බව සලකන්න.