පහත උපුටා දක්වා ඇත්තේ CAL Fixed Income Opportunities Fund සඳහා මාසික වාර්ෂික ප්‍රතිලාභය වේ. අනෙකුත් අරමුදල් විසින් වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ සාධනය මත පදනම්ව වෙනස්වන ඉපැයීම් ලබා ගනු ඇත. අතර ඒකක භාර ප්‍රතිලාභ වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයට යටත් වන අතර, අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත ප්‍රතිලාභ පිළිඹිබු කරන දර්ශකයක් නොවේ.