පහත උපුටා දක්වා ඇත්තේ CAL Income Fund සඳහා වර්ෂයේ ආරම්භය සිට මෙදින දක්වා (31/12/2020 – 15/11/2021) වාර්ෂික ප්‍රතිලාභය වේ. අනෙකුත් අරමුදල් විසින් වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ සාධනය මත පදනම්ව වෙනස්වන ඉපැයීම් ලබා ගනු ඇත. අතර ඒකක භාර ප්‍රතිලාභ වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයට යටත් වන අතර, අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත ප්‍රතිලාභ පිළිඹිබු කරන දර්ශකයක් නොවේ.