ඔබට ආයෝජනය කිරීමට වඩාත්ම සුදුසු අරමුදල කුමක්ද යන්න ඔබ කොපමණ අවදානමක් ගැනීමට කැමතිද යන කරුණ සහ ඔබ සතුව මුදල්/ද්‍රවශීලතාව තිබීමේ අවශ්‍යතාවය මත පදනම් වේ. අරමුදල් තොරතුරු පත්‍රිකා බාගත කරගන්න.

අරමුදලඅවදානමද්‍රවශීලතාව
Capital Alliance Investment Grade Fundඅවමඑදිනම
Capital Alliance Income Fundමධ්‍යස්ථමධ්‍ය කාලීන
Capital Alliance High Yield Fundවැඩිමධ්‍ය කාලීන සිට දීර්ඝ කාලීන
Capital Alliance Quantitative Equity Fundවැඩිදීර්ඝ කාලීන
Capital Alliance Gilt Fundඅවමදීර්ඝ කාලීන