විස්තර Income Fund Investment Grade Fund High Yield Fund *Quantitative Equity Fund Gilt Fund
කළමනාකරණ ගාස්තුව 0.50% 0.75% 0.75% 1.50% 0.5%
භාරකාරත්ව ගාස්තුව (වාර්ෂිකව) 194,400 194,400  240,000 240,000  240,000
භාරකාර ගාස්තුව 0.16% of NAV 0.16% of NAV 0.16%  0.225%  0.16%
ඉහළ කාර්යසාධන ගාස්තුව 10%

අරමුදල් තොරතුරු පත්‍රිකාවල සහ වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති ප්‍රතිලාභ ශුද්ධ ගාස්තු යන වග සැලකිය යුතුය.