විස්තරIncome FundInvestment Grade FundHigh Yield Fund*Quantitative Equity FundGilt Fund
කළමනාකරණ ගාස්තුව0.50%0.75%0.75%1.50%0.5%
භාරකාරත්ව ගාස්තුව (වාර්ෂිකව)194,400194,400 240,000240,000 240,000
භාරකාර ගාස්තුව0.16% of NAV0.16% of NAV0.16% 0.225% 0.16%
ඉහළ කාර්යසාධන ගාස්තුව10%

*Quantitative Equity Fundහි ප්‍රාග්ධන ආයෝජනයෙන් එක් වර්ෂයක් ඇතුළත අරමුදල් ආපසු ගන්නේ නම් 2%ක බැහැරයෑමේ ගාස්තුවක් අය කරනු ලැබේ.

අරමුදල් තොරතුරු පත්‍රිකාවල සහ වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති ප්‍රතිලාභ ශුද්ධ ගාස්තු යන වග සැලකිය යුතුය.