ඒකක භාර, කොටස් සහ වෙනත් ආයෝජන අවස්තා පිලිබද සවිස්තරාත්මක වැඩසටහන. වැඩි විස්තර සඳහා +94 11 760 25 25 අමතන්න හෝ https://cal.lk/unittrust/si/ වෙත පිවිසෙන්න. https://cal.lk/unittrust/calculator/ මගින් අපගේ නවතම පොලී අනුපාතයන් දැන ගත හැක.

අයෝජනය සඳහා වැඩි විස්තර Video එකක් – https://www.youtube.com/watch?v=1RoX182K_zk&t=4s

නව ගිනුමක් විවෘත කර ගැනිම සදහා http://calonline.lk/ වෙත පිවිස අපගේ ඩිජිටල් අයදුම්පත යොමු කරන්න